ชุดพละ

3,839,454

โม 3

3,169,669

Bigo Thai 2

2,869,163

มัธยม2

2,855,486

มัธยม3

2,647,518