ปล่อยนอกนะ ปล่อยในจิมิเหม็น

ปล่อยนอกนะ ปล่อยในจิมิเหม็น

123,134