ประท้วงเรื่องอะไร เชิญครับ

ประท้วงเรื่องอะไร เชิญครับ

619,866
มปลาย
1,011,119
13
หือ
1,066,829
16
ทดสอบ
500,829
6