ต้นฉบับอยู่ทีี่นี่

461,987

มัธยม3
มัธยม3

652,533

มัธยม2
มัธยม2

504,659